فرمانده ارشد نظامی آمریکا از کره جنوبی بازدید کرد


تهران- ایرنا- همزمان با اجرای رزمایش‌های نظامی مشترک، یکی از فرماندهان ارشد ارتش آمریکا از کره جنوبی بازدید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85214686/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF