عزم چین برای رشد تجارت الکترونیک فرامرزی


تهران- ایرنا- چین متعهد به سرعت بخشیدن به تحول دیجیتال و توسعه تجارت الکترونیک فرامرزی خود، بهبود زیرساخت های دیجیتال، ایجاد مناطق آزمایشی برای همکاری تجارت الکترونیک جاده ابریشم و همکاری با شرکا برای راه اندازی بازارهای تجارت الکترونیکی کمربند و جاده شده است بطوریکه فقط در شش ماه سال اول میلادی جاری حجم این تجارت را به 239 میلیارد دلار رساند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85305573/%D8%B9%D8%B2%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C