عراق به گاز ترکمن‌ها چشم دوخته است


تهران – ایرنا – رسانه های آسیای مرکزی از سفر قریب الوقوع یک هیئت عراقی به ترکمنستان با هدف انعقاد قراردادهای گازی خبر دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85173466/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA