طالبان افغانستان با شرکت هوآوی چین همکاری می کند


تهران- ایرنا – الحاج مولوی عبدالله مختار نماینده امور امنیت وزارت امور داخله طالبان با نمایندگان شرکت چینی هوآوی دیدار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85199500/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A2%D9%88%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF