صندوق بین المللی پول پیش بینی رشد اقتصادی برای فیلیپین را کاهش داد

به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از رویترز، صندوق بین المللی پول بر این باور است میزان رشد اقتصادی فیلیپین در سال جاری میلادی به ۶.۵ درصد می رسد. این در حالیست که این رقم پیش تر ۶.۷ درصد بود.

تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا و نیز عواقب اقتصادی ناشی از جنگ اوکراین، از جمله دلایل محقق نشدن پیش بینی ها درباره رشد اقتصادی فیلیپین بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84898071/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4آمارهای منتشر شده در خصوص رشد اقتصادی فیلیپین از سوی صندوق بین المللی پول نشان می دهد این رقم در سال ۲۰۲۳ به ۵ درصد خواهد رسید.

این در حالیست که صندوق بین المللی پول پیش تر رشد اقتصادی ۶.۳ درصدی را برای سال ۲۰۲۳ پیش بینی کرده بود.