شبیه‌سازی موشک انرژی جنبشی توسط چین برای انهدام تانک‌های آمریکایی


تهران-ایرنا- چینی‌ها در حمله شبیه‌سازی شده به ادوات نظامی آمریکا، دریافتند که یک موشک شکافنده انرژی جنبشی فوق‌صوت ۲۰ کیلوگرمی می‌تواند یک تانک نسل جدید این کشور را در مسیر خود متوقف کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85340083/%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C