سنگاپور: آسه‌آن نمی‌خواهد دست نشانده هیچ قدرتی باشد


تهران- ایرنا- با افزایش تنش‌ها در منطقه هند- اقیانوس آرام و سعی آمریکا برای مداخله در امور این منطقه در همسایگی چین، سنگاپور اعلام کرد که آسه‌آن نمی‌خواهد دست نشانده هیچ قدرتی باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85447691/%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF