سقوط بازارهای آسیایی با اعلام سیاست اقتصادی جدید چین


تهران- ایرنا- پس از اعلام سیاست اقتصادی جدید چین و تعیین هدف رشد سالانه ۵ درصدی، بازارهای آسیایی سقوط ارزش قابل توجهی را تجربه کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85408448/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86