سازمان همکاری شانگهای: برای کمک به حل بحران اوکراین آماده ایم


تهران – ایرنا – دبیر کل سازمان همکاری شانگهای اعلام کرد که کشورهای سازمان همکاری شانگهای حاضرند شرایط مساعدی را برای حل مقتضی بحران اوکراین فراهم کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84991528/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85