سازمان ملل: هزاران نفر در درگیری‌های جدید میانمار آواره شدند


تهران– ایرنا– سازمان ملل متحد می‌گوید در دور جدید درگیری‌های میانمار هزاران نفر آواره شده و برخی از آنها به چین گریخته اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85275967/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF