سازمان ملل: اگر طالبان کوتاه نیایند از افغانستان خارج می‌شویم


تهران- ایرنا- آخیم اشتاینر مدیر برنامه توسعه سازمان ملل می‌گوید که اگر طالبان نسبت رفع ممنوعیت کار زنان کوتاه نیایند، این سازمان ماه آینده از افغانستان خارج خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85088113/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85