سازمان شانگهای از موضع چین در قبال تایوان حمایت کرد


تهران- ایرنا- ژانگ مینگ دبیرکل سازمان همکاری شانگهای با اعلام حمایت از موضع چین در قبال تایوان تاکید کرد که این سازمان به منشور خود و سازمان ملل مبنی بر چین واحد متعهد است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85354307/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF