روایتی از یک خبر| صنعت نظامی آمریکا زیر تیغ افزایش قدرت چین و روسیه


تهران- ایرنا- درحالیکه صنعت دفاعی آمریکا به علل مختلف از جمله کمک‌های تسلیحاتی به اوکراین و اسرائیل با چالش‌هایی مواجه شده، این کشور در چنین شرایطی بین منگنه افزایش قدرت نظامی چین و روسیه گرفتار شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85311162/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%BA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88