رشد سوددهی صنعت چین برای سه ماه پیاپی


تهران- ایرنا – داده‌های رسمی چین نشان می‌دهد شرکت‌های بزرگ صنعتی چین افزایش سوددهی خود را برای سومین ماه به شکل ثابت و متوالی در ماه اکتبر (مهر/ آبان) ثبت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85304008/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C