رئیس تجارت اروپا: قصد قطع روابط با چین را نداریم


تهران-ایرنا- رئیس تجارت اتحادیه اروپا گفت: اتحادیه اروپا قصد قطع روابط خود با چین را ندارد؛ حتی در شرایطی که اتحادیه اقداماتی را برای کاهش وابستگی‌های اقتصادی و خطرپذیری در روابط با چین انجام می‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85237957/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85