درخواست چین از فیلیپین برای توقف فوری تخلفات و تحریکات در دریای جنوبی چین


تهران – ایرنا – یک سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز شنبه گفت فیلیپین باید فوراً نقض قوانین و تحریکات خود را متوقف و از تضعیف صلح و ثبات در دریای جنوبی چین خودداری کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85425331/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C