دانشگاه آزاد پذیرای زنان مشتاق علم و دانش از کشور افغانستان است


تهران-ایرنا- معاون بین­ الملل و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: این دانشگاه در واحدهای متعدد دانشگاهی خود در سراسر کشور، پذیرای زنان مشتاق علم و دانش از کشور افغانستان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84982336/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA