جنگ تراشه‌ای چین و آمریکا؛ واشنگتن از توکیو کمک خواست


تهران-ایرنا-تهران – ایرنا – آمریکا و ژاپن اعلام کردند همکاری خود را در تحقیق و توسعه تراشه های پیشرفته و سایر فناوری های مرتبط با نیمه هادی ها تقویت خواهند کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85122984/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA