جایگاه برتر ایران در نمایشگاه بزرگ تجارت خدمات چین


تهران – ایرنا – در نمایشگاه بین المللی تجارت خدمات چین ۲۰۲۲ موسوم به CIFTIS با موضوع اصلی «همکاری خدماتی برای ترویج توسعه و نوآوری سبز در استقبال از آینده» که در شهریور ماه امسال برگزار شد، پاویون ایران به عنوان پاویون برگزیده این نمایشگاه شناخته شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84991674/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86