توافق ژاپن و آلمان برای توسعه مناسبات در حوزه دفاعی


تهران- ایرنا- ژاپن و آلمان توافق کردند همکاری‌های خود را در زمینه دفاعی و تغییرات اقلیمی را گسترش داده همچنین همکاری بیشتری برای کاهش وابستگی به مواد خام و استفاده از انرژی پاک داشته باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85060687/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C