تناقض گویی آشکار مقامات آمریکا در قبال چین


تهران- ایرنا – رئیس کمیته مجلس نمایندگان آمریکا ادعا کرد تزلزل اقتصادی چین تهدیدی برای تایوان است، این درحالی است که چو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه مدعی شد اقتصاد چین با بحران مواجه شده و بعید به نظر می رسد چین قصد حمله به تایوان را داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85226293/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86