تاجیکستان و قرقیزستان بر مدار صلح؛ ۹۰ درصد مرزها تعیین وضعیت شد


تهران – ایرنا – تاجیکستان و قرقیزستان بعد از چندین سال گفت‌وگو و مذاکره به توافقی درباره تعیین وضعیت ۹۰ درصد از مرزهای مشترک ۹۸۰ کیلومتری خود دست یافتند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85377298/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA