تاثیر ابتکار چینی «کمربند و جاده» بر کشورهای آسه‌آن


تهران- ایرنا- یک اندیشکده آمریکایی تاثیر ابتکار کمربند و جاده طرح شده از سوی چین را بر کشورهای جنوب شرق آسیا مورد بررسی قرار داد و با نگاهی به ۱۰ سال اجرای این طرح از تاثیر آن در رشد اقتصادی برخی از این کشورها با «افزایش درآمد» و «توسعه پایدار» در کنار برخی نگرانی‌ها از مسائلی چون «تله بدهی» و «حقوق مالکیت» نوشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85321266/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%86