"بورل" در راه پکن ؛ آیا یخ بی اعتمادی میان چین و اروپا آب می شود؟


تهران-ایرنا- کارشناسان چینی معتقدند سفر قریب الوقوع «جوسپ بورل» نماینده عالی اتحادیه اروپا به پکن و برنامه دیدارهایش با مقامات عالی چین می تواند برخی از بی اعتمادی های موجود در روابط چین و اروپا را از میان ببرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85251055/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%DB%8C