بزرگترین شرکت کشتیرانی ژاپن، عبور از دریای سرخ را متوقف کرد


تهران- ایرنا- شرکت ژاپنی نیپون یوسن که بزرگترین شرکت کشتیرانی این کشور است، عبور از دریای سرخ را به حالت تعلیق درآورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85356258/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF