«بریکس» تا سال ۲۰۴۰ در رشد اقتصاد جهانی از «گروه ۷» سبقت می‌گیرد


تهران – ایرنا – خبرگزاری اسپوتنیک در گزارشی پیش‌بینی کرد که گروه «بریکس» احتمالا تا سال ۲۰۴۰ از نظر نفوذ سیاسی و اقتصادی جهانی از «گروه ۷» سبقت خواهد گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85285258/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B7-%D8%B3%D8%A8%D9%82%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF