اهداف سه‌گانه آمریکا از طولانی کردن جنگ اوکراین


تهران- ایرنا- به باور کارشناسان، آمریکا در مناقشه اوکراین سه هدف از جمله تضعیف همه جانبه روسیه، ایجاد ثبات در اوکراین و تحت فشار قرار دادن اروپا برای پیروی از سیاست های واشنگتن است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84973663/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86