انرژی بادی تا سال ۲۰۵۰ یک سوم برق ژاپن را تامین می کند


تهران – ایرنا – ژاپن اعلام کرد در نظر دارد ظرفیت نیروگاه های بادی خود برای تامین انرژی برق را از ۵ گیگاوات کنونی تا میانه قرن جاری میلادی به ۱۴۰ گیگاوات (GW) برساند تا بتواند یک سوم تقاضای برق کشور را از طریق این صنعت برآورده کند و به هدف حذف کربن در چرخه صنعت تا سال ۲۰۵۰ دست یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85126725/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B5%DB%B0-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF