اندونزی حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان اندونزی را محکوم کرد


تهران- ایرنا- دولت اندونزی با محکوم کردن حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان اندونزی در غزه، این حمله را نقض صریح قوانین بین المللی بشردوستانه دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85298493/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF