انتخاب لی‌چیانگ به عنوان نفر دوم حزب حاکم چین


تهران- ایرنا – پارلمان چین لی چیانگ از افراد نزدیک به رئیس جمهوری این کشور را به عنوان نفر دوم حزب کمونیست جایگزین لی کیچیانگ کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85053380/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86