الاهرام: نشست اعراب و چین تلاشی برای احیای موازنه در روابط بین الملل است


تهران- ایرنا – یک نویسنده مصری طی یادداشتی در روزنامه الاهرام، نشست اخیر سران عرب با چین را نشستی برای احیای موازنه قوا در حوزه روابط جهان عرب با عرصه بین الملل توصیف کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967024/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86