افزایش تولید دستگاه تنفس مصنوعی در چین برای کمک به کرونایی‌ها


تهران- ایرنا – بازارهای داخلی چین در حال افزایش ظرفیت تولید و ارسال دستگاه های تنفس مصنوعی به بیمارستان ها در پی افزایش تقاضا و در میانه افزایش موج اخیر شیوع همه گیری ویروس کرونا هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84988784/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7