استقرار بی‌سابقه نیروهای نظامی هند در مرز چین


تهران-ایرنا- وزیر امور خارجه هند، با اشاره به استقرار بی‌سابقه نیروهای نظامی در خط کنترل واقعی گفت: به چین اجازه نخواهیم داد وضعیت موجود در مرز را به طور یکجانبه تغییر دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975588/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86