ارتش فیلیپین: بدنبال ایجاد درگیری با پکن در دریای جنوبی چین نیستیم


تهران- ایرنا – سخنگوی ارتش فیلیپین امروز (سه‌شنبه) در پاسخ به بیانیه دولت چین مبنی بر نقض قلمرو پکن توسط مانیل گفت: فیلیپین بدنبال ایجاد درگیری در دریای جنوبی چین نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85334322/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85