ادعای ناتو: تهدیدهای چین می تواند به کشورهای ناتو هم برسد


تهران- ایرنا – دبیرکل ناتو که در سفر شرق آسیا به سر می برد، در سخنان امروز خود در توکیو مدعی شد که چین با رفتارهای بی محابای خود تهدیدی برای تایوان است و درحال توسعه توانمندی های نظامی خود است که تبعات آن می تواند حتی به کشورهای حوزه ناتو هم برسد


منبع: https://www.irna.ir/news/85016176/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AF