ادعای مقام‌های آمریکایی درباره احتمال کمک نظامی چین به روسیه


تهران – ایرنا – مقام‌های آمریکایی گفتند، به اعتقاد واشنگتن چین ممکن است به روسیه کمک نظامی غیر کشنده برای استفاده در جنگ با اوکراین ارائه کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85033840/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87