اخراج از حزب کمونیست چین مجازات رشوه‌خواری وزیر سابق صنعت


تهران – ایرنا – «شیائو یاکینگ» وزیر صنعت و فناوری اطلاعات سابق چین به دلیل رشوه خواری از حزب کمونیست اخراج و از مناصب دولتی کنار گذاشته شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84974622/%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D9%88%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA