اتحادیه اوراسیا: سرمایه گذاری مشترک با چین در حال افزایش است


تهران – ایرنا – – آندری اسلپنف، وزیر تجارت کمیسیون اقتصادی اوراسیا گفت که سرمایه گذاری بین کشورهای این اتحادیه و چین به طور فعال در حال توسعه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85111774/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA