آغاز مجمع عمومی کمیته مرکزی حزب حاکم کره شمالی با حضور اون


تهران- ایرنا- مجمع عمومی کمیته مرکزی حزب کارگران کره شمالی با حضور کیم جونگ اون رهبر این کشور آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85334724/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%86