آتش‌گرفتن یک هواپیما در باند فرودگاه توکیو


تهران- ایرنا- یک هواپیمای خطوط هوایی ژاپن در باند فرودگاه توکیو هانه‌دا هنگام فرود این کشور هنگام فرود دچار حریق شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85341187/%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88